دکتر عبدالعلی توجهی

تعداد بازدید:۱۲۳۶
دکتر عبدالعلی توجهی

دکتر عبدالعلی توجهی (دانشیار):

سوابق تحصیلی:

کارشناسی فقه و حقوق مدرسه عالی شهید مطهری

کارشناسی ارشد فقه و حقوق مدرسه عالی شهید مطهری

دکتری فقه و حقوق جزا

سوابق اجرایی:

رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه شاهد

عضو شورای سیاست گذاری راهبردی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

تالیفات:

 اسیب شناسی قانون مجازات اسلامی

  

تدابیر فقهی در قبال چالش های عملی استیفای قصاص از فرد مسلمان
 

باز پژوهی حقوق زن
 

 اندیشه حمایت ازبزه دیدگان و جایگاه ان در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران