کتاب منطق استنباط جلد دوم ( اصول فقه)، مباحث اصول عملیه و تعارض ادلهنویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد
دسته کتاب : کتاب ها
شابک : ۸- ۷۶۶- ۱۹۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تعداد صفحات : ۱۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: