موجبات محرمات ابدی

thecauses of eternalharamنویسنده (ها) : داود حسن پور
ناشر : مدرسه‌عالی شهید مطهری
دسته کتاب : کتاب ها
شابک : ۹- ۵۱۸۳۳۹- ۶۰۰- ۹۷۸
تعداد صفحات : ۱۳۲
مرحله تولید : چاپ شده

مقدمه ناشر

مقدمه

فصل نخست: احکام ازدواج در عدّه

بطلان ازدواج با معتدّه

ازدواج در عدّه موجب حرمت ابدی است

علم زوجین به‌حکم و موضوع و مسئله دخول

کفایت علم یکی از زوجین برای ثبوت حرمت ابدی

عدم فرق در حرمت ابد تزویج معتده بین دائم و متعه و وطیء در قبل و دبر

عدم الحاق وطی به شبهه و زنا در عدّه به تزویج در حرمت ابد

احکام تزویج فاسد

علم ولیّ موجب حرمت ابدی نمی‌شود

حکم ازدواج با زنی که در عدّه خود شخص است

ازدواج با زن وقتی در عدّه طلاق سوم است

ازدواج در طلاق نهم

دخول یا ازدواج در عدّه، دلیل حرمت ابدی

شک در معتدّه بودن زن

امکان حکم به حرمت ابد به‌مجرد استصحاب عدّه

علم به عدّه بودن زن پس از ازدواج

علم اجمالی به معتدّه بودن یکی از دو زن

ازدواج با زن شوهردار

عدم تفاوت در دائم و موقت بودن یا آزاد و کنیز بودن

ازدواج با زنی که هنوز عدّه‌اش آغاز نشده است

حکم ولد مشتبه که بعد از وطئ زن معتدّه متولدشده است

تداخل دو عدّه

در صورت عدم تداخل، کدام عدّه مقدّم شود؟

مقدم بودن عدّهٔ وطئ‌ به‌ شبهه نسبت به عدّهٔ طلاق بائن

فصل دوم: احکام زنا در حرمت ابدی

ازدواج با زن زانیه

حکم استبراء در موارد جواز نکاح

آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می‌شود و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟

زنا با زن شوهردار

استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات‌بعل

حکم زنا با زنی که در عدّهٔ رجعیه است

شک در این‌که زن معتدّه بوده است یا نه

فصل سوم: احکام لواط در حرمت ابدی

لواط با پسر

بررسی حکم ایقاب بعض حشفه

شمول حرمت نسبت به مادر و هرچه بالا رود و دختر و هرچه پایین‌رود

بزرگ‌سال و کم‌سن بودن فاعل و مفعول

بررسی حکم خنثای موطوء

بررسی حکم ایقاب غلام هرگاه بعد از عقد واقع شود

بررسی حرمت ازدواج جدید

فصل چهارم: احکام ازدواج در احرام

حرمت ازدواج در احرام

عقد در احرام توسط وکیل

بررسی حکم حرمت ابد درصورتی‌که تنها زوجه، محرمه باشد

اجازه عقد فضولی توسط محرم

تزویج در احرام با علم به‌حکم

وضعیت عقدی که به‌خودی‌خود باطل است

شکّ در محرم بودن در زمان عقد

وقتی عقد کند و بعد متوجه شود محرم نبوده است

فهرست منابع

ارسال با ایمیل: