خانم دکتر زهرا احمدی

تعداد بازدید:۳۴۷

خانم دکتر زهرا احمدی(1364):

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد پردیس بین المللی خراسان

سوابق تحصیلی:

دیپلم علوم و معارف اسلامی از دبیرستان شهید مطهری

کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه شهید مطهری مشهد

کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه ها:

پایان نامه کارشناسی ارشد: با عنوان سیاست جنایی مقررات اصل ۴۴ قانون اساسی رساله دکتری: سیاست جنایی ایران در قبال رویه های ضد رقابتی

سوابق پژوهشی:

مقاله پیشگیری از مفاسد مالی از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

مقاله علمی پژوهشی تداخل مجازات ها در تعدد جرائم مستوجب حد و چالش‌های آن

مقاله علمی پژوهشی سیاست جنایی ایران در خصوص قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

مقاله پیشگیری از فساد در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

مقاله علمی پژوهشی بررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت

مقاله علمی پژوهشی رویه های ضد رقابتی جرم یا تخلف

سوابق تدریس:

دروس حقوق مدنی و جزایی در دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۰

دروس فقه جزایی و حقوق جزای عمومی و اختصاصی در دانشگاه شهید مطهری مشهد از سال ۱۳۹۲ تا کنون

درس مقدمه علم حقوق، تاریخ حقوق، فقه، حقوق جزای عمومی و جرم شناسی در دانشگاه امام رضا (ع) سال ۱۳۹5 تا ۱۳۹۸

حقوق جزا و کلیات حقوق اساسی در سطح ۳ مدرسه علمیه اسلام شناسی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸