خانم دکتر مظاهری

تعداد بازدید:۴۴۴

خانم دکترمعصومه مظاهری:

استادیار و هیات علمی دانشگاه شهید مطهری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی  فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری.

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

دکتری فقه و حقوق خصوصی، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری

عناوین پایان نامه ها:

کارشناسی ارشد:  بررسی فقهی -حقوقی عده زنان نابارور

دکتری: قاعده عدل و انصاف )بررسی حقوقی و فقهی(

سوابق اجرایی:

  1. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری
  2.  مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مطهری از سال 1385 تاکنون
  3. عضو شورای معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تصویب عناوین پایان نامه های دانشگاه امام صادق )علیه السلام(.
  4. عضو شورای پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران
  5. عضو کمیسیون تخصصی فقه و اصول مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران
  6. تدوین سرفصل های ر شته فقه و حقوق خانواده(دانشگاه شهیدمطهری)   بخشی از عناوین ر شته معارف اسلامی و حقوق خانواده )دانشگاه امام صادق )علیه السلام((
  1. مسئولیت بازنگری سرفصل رشته های فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری
  2. عضو کارگروه بازنگری رشته حقوق در شورای تحول علوم انسانی
  3. عضو کارگروه تدوین برنامه درسی دکتری حقوق خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
  4. دبیر اجرایی کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید مطهری

سوابق تدریس:

دروس زیر در دانشگاههای شهید مطهری و امام صادق )علیه السلام( از سال 1380 تاکنون :

اصول فقه )کتاب رسائل ( مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

فقه )مکاسب(  مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی

فقه )جواهرالکلام(  مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خانواده

حقوق مدنی خانواده مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

قواعد فقه خانواده مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

قواعد فقه تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

فقه خانواده مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده

حقوق مدنی در رشته حقوق و نیز رشته فقه و حقوق اسلامی

فقه )شرح لمعه ( و اصول فقه )اصول مظفر و استنباط(  در رشته حقوق و نیز رشته فقه و حقوق اسلامی

جهت مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید.