خانم دکتر محمدپور

تعداد بازدید:۱۶۲۲

خانم دکتر سکینه محمدپور:

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد

کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی در دانشگاه اصفهان

دکتری رشته فلسفه دین و مسائل جدید کلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان

عنوان پایان نامه ها:

پایان نامه کارشناسی ارشد: امامت و قاعده لطف

رساله دکتری: بررسی ادله جان شلنبرگ در باب مسئله خفاء الهی و نقد آن از منظر فیلسوفان دین معاصر تحلیلی

سوابق شغلی:

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دبیر فلسفه و منطق و معارف اسلامی دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه کوثر شهرستان جویبار

مقالات چاپ شده:

عنوان مقاله:

شلنبرگ، هیک، سوئین برن در مواجهه با مسئله خفای الهی

مسئله خفای الهی از دیدگاه جان شلنبرگ و پل موزر

تحلیل و نقد فلسفه مکانیکی

تحلیل تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی

علم تجربی مبتنی بر قرآن

بررسی نظریه جعل معنا با توجه به دیدگاه معرفت گرایی و نا معرفت گرایی

بررسی تطبیقی دیدگاه های ویلیام هاسکر و پل هلم درباره رابطه تدبیر الهی در جهان و اختیار انسان