خانم دکتر رجبی

تعداد بازدید:۹۸۹
خانم دکتر رجبی

خانم دکتر حدیث رجبی:

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه شهید مطهری

دکتری رشته فلسفه تطبیقی از دانشگاه شهید مطهری

مقالات:

 1. مقاله چاپ شده در نشریه " The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC November 2016 Special Edition  " با عنوان " PRINCIPLES OF THE RULE “SIMPLE REALITY IS THE WHOLE THINGS” IN THOUGHTS OF LEADER OF THEOSOPHISTS, MULLA SADRA"
 2. مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریه حکمت سینوی با عنوان" فرایند خویش فهمی انسان در اندیشه سینوی "
 3. مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در نشریه حکمت سینوی با عنوان" تفوق برهان صدیقین ابن سینا بر براهین اثبات خدا"
 4. مقاله کامل پذیرفته شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راهکارها  با عنوان "معرفت شناسی مبانی تئوریک آخرالزمان بر اساس آیات آخرالزمانی قرآن "
 5. مقاله کامل پذیرفته شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راهکارها  با عنوان " نظام اغواگری کابالیسم "
 6. مقاله کامل پذیرفته شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راهکارها  با عنوان" بررسی دلالت برخی فرازهای نامه 31 نهج البلاغه بر کرامت فطری انسان "
 7. مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی با عنوان " نسبت اسلام و ایـمان از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان "
 8. مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی با عنوان " بررسی ضرورت  “خدا” اندیشی بر اساس برخی نظریات روانشناسی ادراک و حکمت ابن سینا "
 9. مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهشهای دینی با عنوان " وجه تشابه خدا اندیشی دکارت با مبانی علیت در حکمت اسلامی "
 10.  مقاله کامل پذیرفته شده در همایش ملی معنای زندگی با عنوان " معانی حیات در قرآن (با تکیه بر نظر علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان) "
 11. خلاصه مقاله پذیرفته شده همایش ملی رویکرد علمی به عفاف و حجاب با عنوان " بررسی نسبت منطقی بین عفاف و حجاب
 12. مقاله تحت داوری با عنوان " خاستگاه اخلاق در اندیشه کانت و ابن سینا"
 13.  پذیرش مقاله با عنوان " بررسی اثر انتولوژیک معنا در هستی و لوازم آن "

کتب:

 1. وحی و نبوت در اندیشه سینوی
 2. توحید افعالی و مراتب آن در اندیشه اسلامی

کارگاه پژوهشی:

 1. موضوع: " بررسی نحوه تحلیل گزاره های متون دینی "
 2. موضوع: " تحلیل منطقی نسبت اسلام و ایمان بر اساس نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان "

کرسی علمی ترویجی:

 1. موضوع: " تفوق برهان صدیقین ابن سینا بر براهین وجودی "
 2. موضوع: " فرایند خویش فهمی انسان در اندیشه سینوی"

عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات همایش اخلاق و رسانه:

 1. مقاله " تعهدات رسانه و جهانی سازی اخلاق اسلامی "
 2. مقاله " حریم امیال در رسانه تلویزیون "
 3. مقاله " تعهدات رسانه و جهانی سازی "
 4. مقاله " شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی "

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد:

راهنمایی و مشاوره پایان نامه سطح ۳ و کارشناسی ارشد حوزه و دانشگاه

داوری مقاله علمی پژوهشی

داوری کتاب تالیفی