خانم دکتر کیهانی

تعداد بازدید:۱۵۰۱
خانم دکتر کیهانی

خانم دکتر خورشید کیهانی:

دادریار حوزه نظارت و بازرسی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته فقه حقوق اسلامی در دانشگاه شهید مطهری

کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری اطفال ونوجوانان در دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجوی دکتری جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم تحقیقات درمرحله ازمون جامع

 

سوابق اجرایی:

کارشناس قضایی دادگستری استان چهار محال وبختیاری

قاضی تحقیق دادگستری شهرستان شهرکرد

دادیاردادسرای عمومی وانقلاب شهرکرد

دادیار دادسرای عمومی وانقلاب تهران