دکتر محمد روشن

تعداد بازدید:۱۱۱۱۸
دکتر محمد روشن

دکتر محمد روشن (1343):  مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری خود را در رشته فقه و حقوقخصوصی در مدرسه عالی شهید مطهری گذرانده است.

سوابق کاری:

از سال ۱۳۷۵ همکاری با دانشگاه شهید بهشتی را آغاز و در مدیریت های دانشجویی، قایم مقام معاونت دانشجویی و فرهنگی، معاونت دانشجویی و فرهنگی، عضو هیات علمی، رییس پژوهشکده خانواده و به مدت حدود ۱۴ سال(تا خرداد سال ۱۳۹۸) به عنوان رییس دانشگاه سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی همکاری داشته است. از تیر ماه سال ۱۳۹۴ تا بهمن ماه ۱۳۹۶ به عنوان معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بکار اشتغال داشته که در این دوره ۹ لایحه تدوین و به هیات وزیران ارسال شد و در این دوره مواد ۱و۲ قانون احکام دایمی توسعه در خصوص هیات امنا به تصویب رسید و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از برنامه توسعه سوم در اداره خود استقلال یافتند؛ با این قانون ضمن توسعه اختیارات آن بقای آن به نحو مناسبی تضمین شد. از سال ۱۳۸۱ مطالعات خود را در حوزه های خانواده، کودک و زن متمرکز نمود و از ابتدای تاسیس قطب علمی خانواده ایرانی، اسلامی عضو آن و از سال ۱۳۸۶ عضو هیات تحریریه فصلنامه خانواده پژوهی و چند نشریه علمی و پژوهشی بوده است.

تالیفات:

مهمترین کتبی که تاکنون به صورت انفرادی و یا مشترک تالیف نموده است:

بررسی فقهی و حقوقی اعسار افلاس و ورشکستگی،

حقوق خانواده،

دانشنامه حقوقی خانواده،

پلیس کودک و نوجوان،

مطالبات زوجه و روش وصول آن،

بررسی فقهی و حقوقی موانع ارث،

بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین،

سقط جنین

علامه بر کتاب، در حال حاضر ۸۱ مقاله در مجلات داخلی و خارجی علمی پژوهشی و ۶۸ مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی ارایه نموده است.