دکتر سیدعلیرضا فروغی

تعداد بازدید:۲۱۳۴
دکتر سیدعلیرضا فروغی

سید علیرضا فروغی ( 1342-تا کنون)از سوابق وی میتوان یه مدیر گروه مجلات تخصّصی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی ، عاون نظارت و ارزشیابی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی ،  معاونت آموزشی مدرسه‌ی عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)  ، عضو شورای علمی ارزیابی مجلات پژوهشی اسلامی، چهارمین جشنواره‌ی مطبوعات ،  مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی جشنواره‌ی کتاب دین ، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی سازمان تبلیغات اسلامی ،مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی دین وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ،  تدریس در دانشگاه های شهید بهشتی ، مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) ، علوم قضایی و خدمات اداری ،  دانشگاه امام حسین(ع) ، دانشگاه امام صادق  (ع).
وی دارای تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول و دکتری فقه و حقوق خصوصی از مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) می باشد .